HR EN
Prijava / Registracija Prijavi projekt

Česta pitanja

Ispiši stranicu

Postoji li dobna granica za iskusne istraživače koji se prijavljuju za NEWFELPRO stipendije?

U sklopu projekta NEWFELPRO ne postoji dobno ograničenje za prijavu na natječaje. Prijavitelji projektnih prijedloga moraju zadovoljiti uvjete za shemu stipendiranja na koju se prijavljuju (odlaznu, dolaznu ili reintegracijsku), no dobno ograničenje nije jedno od uvjeta.

Od kada se računa istraživačko iskustvo potrebno za prijavu za određenu shemu stipendiranja?

Kandidati koji se prijavljuju za natječaje za dolaznu i odlaznu shemu stipendiranja moraju imati barem četiri godine istraživačkog iskustva u ekvivalentu punog radnog vremena (FTE) ili stupanj doktora znanosti, dok kandidati koji se prijavljuju za reintegracijsku shemu stipendiranja moraju imati stupanj doktora znanosti. Istraživačko iskustvo se računa od dana otkad su stekli diplomu koja im formalno omogućuje upis doktorskog studija, bilo u zemlji u kojoj su stekli diplomu ili u zemlji u kojoj provode istraživanjem, dok se vrijeme provedeno na istraživačkim projektima prije stjecanja diplome ne uzima u obzir. Kandidat će podatke o stečenim znanstvenim titulama i svoje istraživačko iskustvo jasno naznačiti pri predaji projektne dokumentacije.

Postoji li ograničenje u smislu odredišnih zemalja u odlaznoj shemi stipendiranja?

U sklopu odlazne sheme stipendiranja projekta NEWFELPRO ne postoji ograničenje u odabiru odredišnih zemalja, odnosno zemlje u kojoj se nalazi institucija domaćin. Prijavitelji projektnih prijedloga za odlaznu shemu stipendiranja mogu odabrati bilo koju zemlju prema vlastitim preferencijama.

Mora li, u sklopu odlazne sheme stipendiranja, u fazi povratka institucija na koju se vraćamo biti različita od one na kojoj trenutno radimo?

Odlazna shema stipendiranja projekta NEWFELPRO uključuje obveznu fazu povratka. Faza povratka traje 4 mjeseca ukoliko se radi o stipendiji od ukupno 16 mjeseci (odlazak + povratak), odnosno 12 mjeseci ukoliko se radi o stipendiji od ukupno 36 mjeseci (odlazak + povratak). U fazi povratka istraživač se ne mora u periodu trajanja stipendije vratiti na instituciju s koje je otišao, no u svom projektnom prijedlogu mora jasno naznačiti na kojoj instituciji u RH želi dovršavati projekt. Navedena institucija mora potvrditi da će ga primiti na taj period, o čemu svjedoči u pismu namjere koji je sastavni dio projektne dokumentacije koju istraživač predaje pri prijavi na natječaj.

Postoji li ograničenje u smislu zemalja u kojoj istraživač trenutno radi za prijavu na reintegracijsku shemu stipendiranja?

Istraživači koji se mogu prijaviti za reintegracijsku shemu stipendiranja moraju biti hrvatski državljani sa stupnjem doktora znanosti, te moraju boraviti ili provoditi svoju glavnu aktivnost (posao ili studij i sl.) u trećoj zemlji najmanje 3 godine do datuma zatvaranja natječaja, pri čemu nisu trajno boravili u Hrvatskoj unazad 12 mjeseci. Dakle, samo istraživači koji su posljednje 3 godine radili ili studirali u nekoj od trećih zemalja mogu se prijaviti  za reintegracijsku shemu stipendiranja. Treće zemlje su zemlje koje nisu članice EU niti sudjeluju u FP7 okviru (popis zemalja koje sudjeluju u FP7 okviru: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/third_country_agreements_en.pdf).


Je li dopušteno istovremeno prijaviti isti projektni prijedlog za NEWFELPRO stipendiju i za Marie Curie stipendiju na razini Europske komisije?

Da, isti projektni prijedlog možete prijaviti na oba natječaja, no u slučaju da dobijete obje stipendije morali biste odabrati jednu jer nije dopušteno dvostruko financiranje u Marie Curie okviru.

 

Mogu li se za NEWFELPRO stipendije prijavljivati nezaposlene osobe?

Na NEWFELPRO natječaje mogu se prijaviti sve osobe koje ispunjavaju kriterije prijave i na vrijeme predaju svu potrebnu projektnu dokumentaciju. Status zaposlene osobe nije jedan od uvjeta za prijavu na natječaje.
 
 

Koje institucije mogu kontaktirati kao potencijalnu instituciju domaćina?

Unutar NEWFELPRO shema stipendiranja različiti tipovi institucija mogu biti potencijalna institucija domaćin. Nalaze se na sljedećem popisu:

• Nacionalna vladina ili javna organizacija (npr. sveučilišta, istraživački centri, itd.);

• Međunarodne organizacije;

• Profitne organizacije, uključujući i malo i srednje poduzetništvo;

• Neprofitne i dobrotvorne organizacije (npr. nevladine udruge, zaklade, itd.);

• Međunarodne organizacije za multilateralnu znanstvenu suradnju (npr. CERN, EMBL, itd.).

 

Ukoliko dobijem NEWFELPRO stipendiju, mogu li započeti sa provedbom svog projekta kasnije negoli je to predviđeno?

Da, provedbu projekta moguće je započeti kasnije od predviđenog termina, što se dogovara u fazi pregovora s predstavnicima Selekcijskog odbora i NEWFELPRO Tajništva a prije samog odlaska na stipendiju. Pritom voditelji projekata moraju voditi računa o tome da njihov projekt mora završiti najkasnije zaključno s 31. listopada 2017. godine.

 

Mogu li za vrijeme trajanja projekta imati i druge izvore financiranja osim NEWFELPRO stipendije?

Sufinanciranje institucije domaćina nije obavezno, ali ako postoji mogućnost za sufinanciranjem, isto se mora navesti u prijavi projekta.

 

Primam li u fazi povratka u sklopu odlazne sheme stipendiranja i dalje stipendiju, te tko je isplaćuje?

Faza povratka je obvezni sastavni dio odlazne sheme stipendiranja. U tom periodu voditelj projekta prima mjesečni dohodak koji mu isplaćuje Return host, kao što je to činila institucija domaćin u inozemstvu. Iznos stipendije u fazi povratka određen je u skladu s hrvatskim nacionalnim standardima za znanstvenike, a njen bruto iznos možete naći preko sljedeće poveznice: http://www.newfelpro.hr/default.aspx?id=46.  

 

Koga mogu kontaktirati za pismo preporuke?

Pismo preporuke može napisati npr. mentor doktorske disertacije, senior academic na instituciji na kojoj trenutno radite, senior academic na bilo kojoj instituciji domaćinu na kojoj ste proveli više od 2 mjeseca kao gost istraživač u posljednji pet godina, ili pak drugi znanstvenici koji su kvalificirani ocijeniti Vaš rad.

 

Na koji način šaljem zahtjeve za pisma preporuke?

Kada u mrežnom sustavu unesete kontakt detalje davatelja preporuka (kartica A2 – Contact Information, section C) CONTACT DETAILS (TWO REFEREES)), prvo morate kliknuti "Submit". Ovime mrežni sustav pohranjuje unesene podatke, te se generira plavi gumb "Send a request to the referee" ispod svakog od davatelja preporuka. Sada morate kliknuti plavi gumb “Send a request to the referee” za svakog od davatelja preporuka. Svaki puta kada kliknete gumb "Send a request to the referee", poruka “Email to referee [1 or 2] was sent!” će se pojaviti u gornjem lijevom kutu ekrana. Na ovaj način davatelji preporuka dobivaju obavijest o Vašem zahtjevu, te će biti u mogućnosti preko poveznice ispuniti online obrazac za preporuke koji Vama neće biti vidljiv. Ako preskočite ovaj korak, ispunjena pisme preporuke neće se generirati u mrežnom sustavu i nećete biti u mogućnosti stisnuti gumb "FINAL SUBMISSION" odnosno prijaviti projektni prijedlog! Prijavitelji moraju imati na umu da je njihova odgovornost poslati zahtjeve za pisma preporuke na vrijeme. Ovaj je korak detaljno opisan u dokumentu NEWFELPRO 2013 Guidelines for Web Application for Electronic Submission of Project Proposals_Second Call (korak 12.)

 

Što ako moj istraživački projekt krene u neželjenom smjeru?

U sklopu projektne dokumentacije (dio B1) voditelj projekta navodi procjenu rizika svog projekta. Dakle, voditelj projekta mora unaprijed napraviti procjenu potencijalnih rizika i napraviti alternativne scenarije provedbe projekta ukoliko neki segment istraživanja ne bude tekao prema planu. 
 


Koliko često ću za vrijeme trajanja projekta morati pisati izvještaje i tko ih odobrava?

Voditelji projekta će redovno podnositi izvještaje o napretku njihovog projekta NEWFELPRO Tajništvu. Prvi izvještaj će morati predati nakon 5 mjeseci boravka na instituciji domaćinu, a zatim svakih 6 mjeseci do isteka stipendije. Na osnovu izvještaja donosit će se odluka o daljnjem nastavku financiranja projekta. Nakon završetka projekta voditelj projekta podnosi završni izvještaj.
 


Mogu li prijaviti projekt unutar kojega bih jednu godinu stipendije proveo na jednoj instituciji domaćinu, a drugu godinu stipendije na drugoj instituciji domaćinu?

U sklopu projektne dokumentacije jasno se naznačuje institucija domaćin koja je zadužena administrirati projekt. Institucija domaćin može biti samo jedna, što svakako ne isključuje istraživački boravak i na drugim institucijama ako je to nužno za provedbu projekta, što se treba navesti u projektnoj dokumentaciji. Kako bilo, s institucije domaćina dopušteno je izbivati ne dulje od 30% predviđenog vremena trajanja projekta. 

 

Na koji način će se evaluirati projektni prijedlozi? Na koji način će se odabrati evaluatori projektnih prijedloga?

Projektne prijedloge će neovisno evaluirati 3 međunarodna eksperta meritorna u području u kojem je prijavljen projektni prijedlog, na osnovu kriterija i podkriterija koji su jasno naznačeni u Pozivu za natječaj. Projektni prijedlozi koji će se uzeti u obzir za financiranje, a u okvirima financijskih mogućnosti svakog pojedinog natječaja, su oni projektni prijedlozi koji dobiju prosječnu ocjenu 3,5 ili višu. Evaluatori će se birati na osnovu niza kriterija opisanih pod točkom V. dokumenta Annex 2_NEWFELPRO 2013 Guidelines for Evaluators and Evaluation Procedure_Second Call.Hoće li pri odabiru projektnih prijedloga biti ravnomjerno zastupljena sva znanstvena područja?

U sklopu projekta NEWFELPRO mogu se prijaviti projektni prijedlozi iz bilo kojeg znanstvenog područja i to na osnovu kriterija evaluacije kojima će se voditi međunarodni evaluatori. Više o kriterijima evaluacije u Annex 2_NEWFELPRO 2013 Guidelines for Evaluators and Evaluation Procedure_Second Call.Mogu li na NEWFELPRO natječaj prijaviti interdisciplinarni/multidisciplinarni projektni prijedlog?

Na NEWFELPRO natječaje mogu se prijaviti i interdisciplinarni/multidisciplinarni projekti. Voditelj projekta će u projektnoj dokumentaciji jasno navesti istraživačka područja koja zahvaća projektni prijedlog kao i tip istraživanja. Za više informacija pogledati Annex 3_NEWFELPRO 2013 Instructions for Applicants_Second Call_updated version.

 


Hoće li podnositeljima projektnih prijedloga u sklopu natječajne dokumentacije biti dostupan evaluacijski obrazac na osnovu kojeg će evaluatori ocjenjivati projektni prijedlog?

Prijaviteljima projekata će biti dostupan evaluacijski obrazac, i to u dokumentu Annex 2_NEWFELPRO 2013 Guidelines for Evaluators and Evaluation Procedure_Second Call, točka VIII.

 

U sklopu projektne dokumentacije moram navesti referentnu literaturu (dio B4). Odnosi li se to na referentnu literaturu koja je korištena u pripremi ranijih projekata ili na literaturu koja je korištena u pripremi projektnog prijedloga za natječaj NEWFELPRO?

U sklopu referentne literature navodite popis najrelevantnijih izvora koje ste koristili pri izradi projektnog prijedloga za natječaj NEWFELPRO. Popis vlastitih referenci navodite u sklopu životopisa.